پایه رویشی گزیلا6

پایه گزیلا6 حاصل تلاقی Prunus cerasus x Prunus canescens می باشد و منشا آن کشور آلمان است. پایه گزیلا 6 به دلیل دارا بودن خصوصیات مقاومت به بیماری های ویروسی لکه حلقوی نکروتیک هسته دارها و ویروس پاکوتاهی هسته دارها یکی از پایه های مناسب برای پیوند انواع ارقام آلبالو و گیلاس به شمار می آید. در مناطق دارای شرایط ماندابی موقت و خاک های سنگین، امکان کشت ارقام پیوند شده روی این پایه وجود دارد. همچنین تحمل اسیدیته خاک در محدوده 8 الی 5/8 یکی از مزیت های دیگر پایه گزیلا 6 برای توسعه باغات آلبالو و گیلاس در ایران است. مقاومت به گال طوقه در پایه گزیلا 6 موجب شده تا برای اراضی با سابقه آلودگی این نوع باکتری مناسب باشد. برخلاف پایه های بذری رایج، عدم تولید پاجوش (خصوصیت ژنتیکی) در پایه گزیلا6 سبب کاهش اتلاف انرژی گیاه شده و در مقابل، مواد فتوسنتزی تولید شده صرف رشد تاج گیاه و محصول دهی می گردد. به دلیل قدرت بالای تامین مواد معدنی و آب توسط پایه گزیلا6، میوه های تولید شده درشت تر بوده و زودرسی به میزان 10 الی 15 روز در ارقام پیوند شده مشاهده می گردد که این موضوع نقش مهمی در افزایش سود آوری باغات آلبالو و گیلاس دارد. باردهی اقتصادی زود هنگام (3 سال پس از پیوند) و افزایش محصول تا دو برابر پایه های بذری به ویژه در ارقام کم محصول محلی از مزایای دیگر پایه گزیلا6 می باشد. به دلیل محدود کردن رشد رویشی بخش هوایی ارقام مختلف آلبالو و گیلاس توسط پایه گزیلا 6 نسبت به پایه بذری، احداث باغات نیمه متراکم با فواصل 2×3 یا 2×5/2 قابل اجراست. البته بسته به میزام مکانیزاسیون باغ این فواصل می تواند تغییر یابد. افزایش محصول در باغات احداث شده بر روی پایه گزیلا 6 از دو طریق سبب افزایش محصول در واحد سطح می گردد. اولین مورد، افزایش محصول در هر اصله نهال کشت شده می باشد و دوم از طریق افزایش تعداد نهال کشت شده در واحد سطح که تلفیق هر دو سبب برتری کشت ارقام آلبالو و گیلاس بر روی این پایه در مقایسه با پایه بذری می گردد.