پایه رویشی GN

پایه GN15 حاصل تلاقی Prunus persica x Prunus amygdalus بوده و منشا آن کشور اسپانیا است. گارنم از متداول ترین پایه های رویشی موجود برای پیوند ارقام مختلف هلو، شلیل و بادام به شمار می یابد. این پایه به دلیل مقاومت بسیار بالا به نماتد مولد گره ریشه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین مقاومت بالای آن به خاک های سنگین و غرقابی سبب شده تا در مناطق دارای شرایط نامساعد برای اکثر پایه های بذری، قابلیت کشت داشته باشد. ریشه گسترده پایه رویشی گارنم سبب بهبود جذب و افزایش مقاومت گیاه به کمبود موضعی مواد معدنی و آب می گردد و مقاومت نسبی به شرایط خشکی و شوری خاک را در ارقام پیوند شده پدید می آورد. همچنین مقاومت به کلروز ناشی از خاک های آهکی مجموعه ای از خصوصیات منحصر به فرد را در این پایه ایجاد نموده تا پایه گارنم برای کشت در مناطق مختلف ایران بسیار مناسب باشد. خصوصیاتی همچون حذف سال آوری و باردهی زود هنگام (2 سال پس از پیوند)، رشد سریع و یکنواختی اندازه تاج درخت در ارقام پیوند شده و باردهی تا 2 برابر پایه های بذری موجب توسعه کشت ارقام پیوند شده هلو، شلیل و بادام روی پایه گارنم شده است. طول عمر باغات هلو و شلیل احداث شده با پایه گارنم برخلاف پایه های بذری (6 الی 8 سال)، به 20 الی 25 سال می رسد. همچنین امکان کشت نهال های این پایه در زمین های دارای سابقه کشت محصولات هم خانواده وجود دارد. با توجه به پر شاخ و برگ بودن درختان پیوند شده روی پایه گارنم، معمولا فاصله بین نهال ها را 4×6 یا 5×6 در نظر می گیرند. یکنواختی، درشتی و هم رسی میوه در درختان هلو و شلیل پیوند شده روی پایه گارنم افزایش بازارپسندی و کاهش هزینه های برداشت را در پی دارد.